kpiona

  • ۰
  • ۰
مقاله. اعتیاد

مقاله. اعتیاد لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 چکیده مقدمه: ازجملهپدیدههاییکهدربوجودآمدنبزهدیدگی(crime victim)مؤثراستاعتیادبهموادمخدرمیباشدوازآنجاکهپیشگیریمقدمبردرماناستطراحیدورههایآموزشیجهتپیشگیریاولیهمناسباست. هدفاینپژوهشتعیینتأثیرآموزشمهارتهایزندگیبرپیشگیریازاعتیادمیباشد. روشها: مطالعهحاضرنیمهتجربیبودهونمونههایآنازبینجوانانووالدینشهراصفهانبهترتیببهتعداد 20 و21 نفرانتخابشدهاند. نمونهگـیریپسازاطلاعرسـانیبصورتتصادفـیسادهصورتگرفت. دورهآموزشمهارتهـایزندگیبابرنامـهریزیمجزابرایجوانانووالدیندرهشتجلسهدرتابستان 1381 اجراگردید. اطلاعاتموردنیازقبلوبعدازآموزشتوسطسهپرسشنـامه (آگاهیوالدینوجوانانواحتمـالگرایشبهاعتیاد) جمعآوریگردیدوازطریقنرمافزارSPSSوآزمونآماریتیزوجموردآنالیزقرارگرفت. نتایج: یافتههـانشاندادمیانگیننمرهپسآزموندرجوانانووالدینبالاترازمیانگیننمرهپیشآزمونبودهوتحلیلدادههابیانگرتفاوتمعنیداربیننتایجدوآزموندردوگروهجوانانووالدینبود. بدینترتیبکهآموزشمهارتهایزندگیبرآگاهیوالدینوجوانانواحتمالگرایشجوانانبهسوءمصرفموادمخدرتأثیرداشت. بحث: برگزارید ...ادامه و دانلود

مقاله. اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی

مقاله. اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی اصل تعادل بودجه تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد سه نظریه برای تعادل بودجه اندیشمندان مکتب کلاسیک آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) 1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری...

تحقیق در مورد نفت گاز یا گازوئیل

تحقیق در مورد نفت گاز یا گازوئیل لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن .doc : دسته ای از هیدروکربنها که تعداد اتمهای کربن آنها تقریبا بین15 تا 25 بوده و از نفت سفید سنگین تر و نقطه جوش آنها بین 180 تا 370 درجه سانتی گراد است را...

مقاله. افرینش انسان

مقاله. افرینش انسان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 آفرینش انسان مقصود از اینکه فرمودند: “ولقد خلقنا الانسان” ابتداء خلقت انسان است، به دلیل اینکه در جاى دیگر درباره خلقت آدمى از گل مىفرماید: “و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین - و آغاز کرد خلقت انسان را از گل آنگاه نسل او را در خلاصهاى از آبى پشیز قرار داد”...

مقاله. اعتماد به نفس و راههای افزایش آن در دانش آموزان

مقاله. اعتماد به نفس و راههای افزایش آن در دانش آموزان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 اعتماد به نفس و راههای افزایش آن در دانش آموزان مقدمه :یا ایتهاالنفس المطمتئنه ا رجعی الی ربک راضیه مرضیه فا دخلی فی عبادی و ادخلیجنتی((ای نفس آرام و مطمئن برگرد به سوی پرورگار ت در حالی که هم خدا از توخشنود است و هم تو از خدا خشنود . پس...

دانلود تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت بر متغیر های کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی (Word)

دانلود تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت بر متغیر های کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی (Word) مقدمه : مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه...

تحقیق در مورد نظام قضائی اتریش

تحقیق در مورد نظام قضائی اتریش لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : نظام قضائی اتریشگزارش حاضر به نقل از سایت اطلاع رسانی دفتر امور بین الملل قوه قضائیه به آدرسwww.bia-judiciary.ir نقل شده است.گزارش بازدید هیات قضائی جمهوری اسلامی ایران از نظام قضائی اتریش تشکیلات ۱۴۰ دادگاه...

مقاله. افت تحصیلی

مقاله. افت تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 21 تعریف افت تحصیلی کاربرد اصطلاح افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، از زبان اقتصاددانان گرفته شده و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه میکند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه را که باید به محصول نهایی تبدیل میشد، تلف کرده و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. البته کاربرد اصطلاح قصور...

مقاله. افت تحصیلی در ریاضی

مقاله. افت تحصیلی در ریاضی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 فهرست مطالب مقدمه پیشینه تحقیق سؤالات پژوهش روش تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه روشهای تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش بحث در نتایج محدودیتهای تحقیق پیشنهادات منابع موضوع:افت تحصیلی در ریاضی 1- مقدمه : در جامعه امروز افت آموزشی و عدم موفقیت دانش آموز در مدرسه نگران کننده ترین مشکلی است که والدین...

تحقیق در مورد نسبتهای مثلثاتی

تحقیق در مورد نسبتهای مثلثاتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 2 صفحه قسمتی از متن .doc : مسئله ای از نسبتهای مثلثاتی - 12-14-2007, 10:05 PM مسئله ای از نسبتهای مثلثاتی ...

مقاله. اسکلت بدن انسان

مقاله. اسکلت بدن انسان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 اسکلت بدن انسان / اسکلت بدن هر فرد از تعدادی استخوان درست شده است . ایناستخوان ها ساختار بدن را می سازند و باعث حرکتِ بدن می شوند و همچنین از اعضایداخلی بدن محافظت می کنند ضمناً انسان بالغ ۲۰۶ استخوان دربدن دارد (شکل بالا)؛حالا استخوانها ی بدنمان را بررسی می کنیم . اسکلت بدن...

تحقیق در مورد نانو تکنولوژی علم خواص عجیب مواد 13ص

تحقیق در مورد نانو تکنولوژی علم خواص عجیب مواد 13ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : نانو تکنولوژی علم خواص عجیب مواد از نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاع رسانی به عنوان سه قلمرو علمی نام می برند که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهد. از...

تحقیق در مورد نانو سیالات

تحقیق در مورد نانو سیالات لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 23 صفحه قسمتی از متن .doc : ...

تحقیق در مورد میکروویو و اثرات آن بر ارگانیسم بدن

تحقیق در مورد میکروویو و اثرات آن بر ارگانیسم بدن لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : بسمه تعالی میکرو ویو (Micro waves) و اثرات آن بر ارگانیسم بدن امواج الکترومغناطیسی: امواج الکترومغناطیسی اساساً نوسانهای متوالی الکترومغناطیسی هستند که از تغییرات میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی بوجود...

تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری

تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری | مقاله با عنوان: تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری | نویسندگان: علی شریفی ، حسن استادحسین | محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94 | فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد. ...

تحقیق در مورد موشکهای پدافند هوایی روسیه SA

تحقیق در مورد موشکهای پدافند هوایی روسیه SA لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : موشکهای پدافند هوایی روسیه SA.1(گیلد) : سامانه ی SA.1 یا آنطور که رو سها می نامند R.113 یا S.25 در سال 1950 تکمیل شد و کمتر از 2 سال بعد وارد...

تحقیق در مورد موشک

تحقیق در مورد موشک لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن .doc : موشک مقدمه موشکهای فضایی مانند موشکهای آتش بازی عمل میکنند. سوخت با مادهای به نام اکسنده که حاوی گاز تسریع کننده احتراق یعنی اکسیژن است، ترکیب میشود. آنگاه این ترکیب که یک پیشران محسوب میشود، میسوزد...

تحقیق در مورد موج

تحقیق در مورد موج لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 4 صفحه قسمتی از متن .doc : موج: دید کلی تصور شما از موج صوتی چیست؟ چرا وقتی به یک شی ضربه میزنیم صدا تولید میشود؟ فکر میکنید که صوت میتواند در خلا منتشر شود؟ پدیدههایی مانند تداخل ، انعکاس و در...

تحقیق: افزایش کارآئی برنامه های وب در ASP NET 2 0

تحقیق: افزایش کارآئی برنامه های وب در ASP NET 2 0 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 117 افزایش کارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0 یکی از ملزومات کلیدی در هر نوع برنامه کامپیوتری میزان کارائی و قابلیت پاسخگوئی سریع آن به کاربران است . طراحان و پیاده کنندگان برنامه های کامپیوتری می بایست در زمان طراحی ، پیاده سازی و نوشتن کد به این موضوع توجه جدی...

تحقیق در مورد موتور دالاندر

تحقیق در مورد موتور دالاندر لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن .doc : موتورهای جریان متناوبAC سنکرون موتورهای جریان متناوبAC 1- موتورهای سنکرون 2- موتورهای آسنکرون موتورهای آسنکرون به علت نداشتن کلکتور و سادگی ساختمان آن بیشتر از موتور سنکرون متداول است. مزایای موتور سنکرون: 1- این موتور...

تحقیق: اصولی از قانون جمهوری ایران2

تحقیق: اصولی از قانون جمهوری ایران2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 131 اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/1358 بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که...

تحقیق در مورد مواد شیمیایى که مى خوریم

تحقیق در مورد مواد شیمیایى که مى خوریم لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : مواد شیمیایى که مى خوریم اما پیلى ترجمه: ع- فخریاسرى شاید بیشترین توصیه اى که روزانه مى شنویم این است که تا مى توانید سبزیجات و میوه جات تازه بخورید. ولى...

تحقیق: اصول سرپرستی

تحقیق: اصول سرپرستی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 192 اصول سرپرستی مقدمه بنام خدا من قصد دارم با تلاش خودم و به امید خدا تحصیلاتم را ادامه بدهم تا بتوانم تواناییهای علمی و عملی خود را بالا برده، در کنار درس کار هم انجام دهم، در این صورت میتوانم اشکالات کارم را در کنار تحصیلاتم رفع کنم و در حین تحصیل موارد تازه و جدیدی بیاموزم . اگر...

تحقیق در مورد مواد شیمیای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

تحقیق در مورد مواد شیمیای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : توانایی تولید پایدار توده زنده یکی از مواردی است که از اهمیت فزایندهای برخوردار است، در صورتیکه روشهای مدیریت از کارایی لازم برخوردارنباشد، تولید توده زنده به فرسودگی و انهدام...

تحقیق در مورد مقبره های برج علاء الدین

تحقیق در مورد مقبره های برج علاء الدین لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 12 صفحه قسمتی از متن .doc : برج علاء الدین برج آزادی علاءالدین با ارتفاع ۱۷ متر با فاصلهای اندک در شمال مسجد جامع ورامین قرار دارد و شامل دو قسمت مشروحه زیر است: قسمت اول با بدنهای مدور...

دانلود تحقیق لایحه پول شویی کجاست؟(word)

دانلود تحقیق لایحه پول شویی کجاست؟(word) نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد. نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه...

تحقیق در مورد معرفی زیرساخت یک شبکه

تحقیق در مورد معرفی زیرساخت یک شبکه لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 27 صفحه قسمتی از متن .doc : بخش اول : معرفی زیرساخت یک شبکه واژه زیرساخت (Infrastructure) از جمله واژه هائی است که در موارد متعددی بخدمت گرفته شده و دارای معانی متفاوتی است . واژه فوق اغلب برای تشریح...

تحقیق در مورد معرفی رشته برق

تحقیق در مورد معرفی رشته برق لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن .doc : مهندسی برق هدف: "یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال...

تحقیق: اصول رگولاتورهای خطی ولتاژ

تحقیق: اصول رگولاتورهای خطی ولتاژ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 86 اصول رگولاتورهای خطی ولتاژ چکیده این مقاله درباره عملکرد رگولاتورهای خطی ولتاژ میباشد. متداولترین روشهای رگولاسیون مطرح خواهند شد. در قسمت رگولاتورهای خطی، انواع استاندارد، LDO و نیمه LDO به همراه مثالهای مداری ، تشریح خواهند شد. البته رگولاتورهای سویچینگ دارای انواع کاهشی، کاهشی – افزایشی ، افزایشی و بازگشتی نیز وجود دارند. همچنین مثالهایی از...

تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل 14 ص

تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل 14 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : معاضدت حقوقی متقابل 1-9 مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث...

تحقیق: اصول دین

تحقیق: اصول دین لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 121 توحید « چرا درباره ی خدا به بحث و تحقیق بپردازیم » انتاژ مکتبهای مقعود و گوناگون فلسفی ، و گسترش مکتب « ماتریالیسم » در میان جوانان و دانش پژوهان گروهی را بر آن داشته است که از خود چنین سؤال کنند. چرا بشر درباره خدا و مذهب و مسائل ماوراء طبیعت به بحث و تحقیق بپردازد ؟...

تحقیق در مورد مشخصه های فنی بلندگو

تحقیق در مورد مشخصه های فنی بلندگو لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : مشخصه های فنی بلندگو تا قبل از سال ۱۹۷۰ راه مشخصی برای تشخیص خوب بودن یا مقایسه بلندگو ها وجود نداشت چرا که استانداردی در این زمینه تهیه نشده بود و سازندگان هریک...

تحقیق: اصول انبارداری

تحقیق: اصول انبارداری لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 76 موضوع : اصول انبارداری فهرست مطالب : مقدمه فصل اول : تعریف انبار انواع انبارها انواع موجودیهای انبار وظایف انباردار کدگذاری کالاها : تعریف وفواید کدگذاری انواع روشهای کدگذاری سیستم کدینگ انبار معایب سیستم کدینگ فعلی انبار ماهیت کالا فهرست محلهای مصرف کالا فهرست گروههای کالا سیستم کدینگ جدید انبار فهرست موضوعی فصل دوم: تعریف سیستم انبارداری و… تعریف...

تحقیق درباره ریـچارد مایر 19 ص

تحقیق درباره ریـچارد مایر 19 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 19 ریـچارد مایر نوشته شده توسط:محسن زین العابدینی ریچارد مایر متولد سال 1934درنیوجرسی آمریکا میباشد.وی درجه آموزش و تربیت معماری را در دانشگاه کورنل کسب کرد و دفتر کارش را در سال 1963 در نیویورک تاسیس کرد .آثار وی مختص به آمریکا نیست و در اروپا و ژاپن نیز فعالیت داشته است ....

تحقیق: اصول امنیت برنامه های وب

تحقیق: اصول امنیت برنامه های وب لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 126 اصول امنیت برنامه های وباینترنت و به دنبال آن وب ، دنیای نرم افزار را دستخوش تحولات فراوانی نموده است . ظهور نسل جدیدی از برنامه های کامپیوتری موسوم به "برنامه های وب " از جمله این تحولات عظیم است . پس از ارائه سرویس وب در سال 1991، وب سایت های متعددی ایجاد گردید ....

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 ص

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن .doc : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون (مطالعه تطبیقی) مقدمه مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران...

تحقیق: اسلام شناسی

تحقیق: اسلام شناسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 176 اسلام ، یکی از ادیان توحیدی که از حدود 610 م به وسیلة حضرت محمد (ص) ، در مکه تبلیغ گردید و با گسترش سریع و چشمگیر ، در فاصله ای کمتر از نیم قرن ، دین غالب بر بخش وسیعی از آسیا و افریقا گشت . پیروان این دین مسلم یا مسلمان خوانده میشوند . اسلام در لغت...

تحقیق در مورد مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست 9ص

تحقیق در مورد مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست 9ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 9 صفحه قسمتی از متن .doc : مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟ منظور از مدیریت اسلامی این است که مدیران شیوه اسلامی را در مدیریت، پیشه خود کنند و در هدفهای خود عدالت اجتماعی...

تحقیق درباره رئیـس المحـدثیـن، شیخ صـدوق 14 ص

تحقیق درباره رئیـس المحـدثیـن، شیخ صـدوق 14 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 رئیـس المحـدثیـن، شیخ صـدوق 311 ـ 381 هـ.ق ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (ابن بابویه) نزد اساتید زیادی از جمله پدرش شاگردی کرد و ادب و فقه را فرا گرفت . پدرش، ابو الحسن علی بن حسین بن موسی قمی،...

تحقیق در مورد مدیریت اکوسیستم و مدیریت زمان 27 ص

تحقیق در مورد مدیریت اکوسیستم و مدیریت زمان 27 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 37 صفحه قسمتی از متن .doc : مدیریت اکوسیستم : چکیده :یکی از گامهای اساسی درجهت ارتقای توسعه هر کشوری استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع آن با مدیریت علمی و استفاده از پژوهشهای صاحبنظران است....

تحقیق درباره دولومیت 40 ص

تحقیق درباره دولومیت 40 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 40 1-1- تاریخچه : دولومیت نخستین بار توسط زمین شناس فرانسوی به نام دولومیه در سال 1799 میلادی به صورت یک کانه مجزا معرفی گردید که به افتخار وی منطقه کوههای تیرول جنوبی را که شامل مقادیر زیادی از این نوع کانی بود ، دولومیت نامیده شد . 1-2- مشخصات عمومی : -ترکیب شیمیایی دولومیت کربنات...

تحقیق در مورد مدیریت آموزشی 22 ص

تحقیق در مورد مدیریت آموزشی 22 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 22 صفحه قسمتی از متن .doc : مدیریت آموزشی پیشنیه مدیریت آموزشی نهضیت مدیریت علمی و اصولی که تبلیغ می کرد مدیریت آموزشی را متأثر ساخته و توجه اندیشمندان و محققان آموزشی را به خود جلب نمود. هواداران مدیریت علمی...

تحقیق درباره دکتر چمران 25 ص

تحقیق درباره دکتر چمران 25 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25 بِسْمِ‏الله الرََّّحْمنِ الرََّّحیمِ من‏المؤمنین‏رجال‏صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی‏نحبه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیلا. «قرآن کریم- الاحزاب آیه23» سخن گفتن از شهیدی با ابعاد گوناگون، از اسوه‏ای که جمع اضداد بود، از آهن و اشک، از شیر بیشة نبرد و عارف شب‏های قیرگون، از پدر یتیمان و دشمن سرسخت کافران...

تحقیق در مورد مدارات تلفن سکه ای 13 ص

تحقیق در مورد مدارات تلفن سکه ای 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : فصل دوم مدارات تلفن سکه ای مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد ؛ الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه) مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده...

تحقیق: عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک

تحقیق: عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 69 عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک: آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ Field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل خاک وآب بسیار ایده آل ومفید است، اما تهیه عصاره در چنین شرایطی در بررسی های روشن امکان پذیر نمی باشد. لذا بررسی روی املاح محلول خاک باید شرایطی...

دانلود تحقیق پول شویی (word)

دانلود تحقیق پول شویی (word) در اصطلاح عامه از پول شویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شوداما در حقیقت پول شویی عبارت است از فرایند تبدیل پول های نا مشروع ناشی از فعالیت های غیر قانونی به دارایی های مشروع وقانونی .نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی را تشکیل داد که به الکاپون ها معروف شدند، اینها به زور از مردم پول گرفته و اساس کار خود را بر اخاذی گذاشته بودند. آنان برای پنهان کردن شیوه...

تحقیق درباره خواجه نصیرالدین طوسی 20 ص

تحقیق درباره خواجه نصیرالدین طوسی 20 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 خواجه نصیرالدین طوسی خواجه نصیرالدین محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی از اهالی جهرود از توابع قم بوده است که در تاریخ 15 جمادی الاول سال 597 هجری قمری ولادت یافته است. مقدمه او به تحصیل دانش، علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم...

تحقیق: بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدرو مادر

تحقیق: بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدرو مادر لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 63 چکیده: موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی،...

تحقیق در مورد محیط زیست

تحقیق در مورد محیط زیست لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : دید کلی آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت میگیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فنآوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و...

تحقیق: اکوتکنولوژی

تحقیق: اکوتکنولوژی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 60 به نام خداوند بخشنده مهربان فصل اول مقدمه اکوتکنولوژی مقدمه توسعه وترویج علم وتکنولوژی که با انقلاب صنعتی در قرن 19 آغاز گردید. از طرفی نعمت های بزرگی را برای بشریت به ارمغان آورد مانند افزایش تولید غذا و بوجود آوردن محیط هایی زندگی دلپذیر و خوشایند در حالیکه آنها ازطرف دیگر موجب تخریب عوامل محیطی به وسیله مصرف......

  • ۹۶/۱۰/۰۴
  • آسمان آبی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی